فراخوانی وب سرویس


هر یک از متدهای وب سرویس حسبات، نام کاربر و کلمه عبور حساب کاربری و سریال حسگر را به عنوان پارامتر دریافت می کند

و آخرین مقدار حسگر (تاریخ، زمان، عنوان، مقدار) را برمی گرداند:


Address:
http://hesbot.ir/hesBot.asmx

Methods:
GetDate(Username, Password, Serial) //Return Last Date (Format: YYYY/MM/DD)
GetTime(Username, Password, Serial) //Return Last Time (Format: HH:mm:ss)
GetTitle(Username, Password, Serial) //Return Sensor Title
GetValue(Username, Password, Serial) //Return Last Value

اینستاگرام hesbot.ir
تماس با ما
Copyright ©2019-2020 hesBot